Издадени административни актове

28 Юни 2024

"ЧОЧО 90" ООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-4702 от 18.12.2023 г., издадена от Директора на Регионална дирекция  “Автомобилна администрация” гр. БУРГАС на основание чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”б”, предложение второ във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача "ЧОЧО 90" ООД, притежаващ Лиценз на Общността за извършване на товарни превози № 18984, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас или пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top