Издадени административни актове

28 Юни 2024

"ИЛИНДЕН-МЕГАТРАНС" ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-18 от 02.01.2024 г., издадена от Директора на Регионална дирекция  “Автомобилна администрация” гр. БУРГАС на основание чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, предложение първо във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача "ИЛИНДЕН-МЕГАТРАНС" ЕООД , притежаващ Лиценз на Общността за извършване на пътнически превози № 10689, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници. Заповедта подлежи на оспорване пред Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас или пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top