Издадени административни актове

21 Юни 2024

„ЕЛИТАКАР РЕСУРС“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2090/13.05.2024 г., издадена от Началник ОО “Автомобилна администрация” гр. Варна на основание чл. 107, ал.1, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, предложение първо, чл. 106а, ал.2, т.5 във връзка с чл.7, ал. 2, т. 3 и чл.7, ал.6 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ЕЛИТАКАР РЕСУРС“ ЕООД, ЕИК 203509606, притежаващ лиценз на Общността № 24675/30.05.2022 г. за извършване на международен превоз на товари  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

 Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Варна.

Scroll to top