Издадени административни актове

19 Юни 2024

"СИТИ КОНСУЛТАНТ" ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-1248 от 20.03.2024 г., издадена от началника на Областен отдел  “Автомобилна администрация” гр. БУРГАС на основание чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, предложение второ във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача "СИТИ КОНСУЛТАНТ" ЕООД  притежаващ Лиценз на Общността за извършване на товарни превози № 22519, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас или пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top