Издадени административни актове

18 Юни 2024

„СОЛ ИТЕР“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-1416 от 28.03.2024 г., издадена от началника на Областен отдел  “Автомобилна администрация” гр. БУРГАС на основание чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, предложение първо във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „СОЛ ИТЕР“ ЕООД притежаващ Лиценз на Общността за извършване на пътнически превози № 10975, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на пътници. Заповедта подлежи на оспорване пред Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас или пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top