Новини

27 Май 2024

Регламент (ЕС) 2024/1257 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7)

 

На 08 май 2024 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше обнародван Регламент (ЕС) 2024/1257 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7).

Регламентът Евро 7 обединява леките превозни средства, микробусите и тежките превозни средства в общ правен акт и цели допълнителното намаляване на емисиите на замърсители на въздуха от отработили газове. Освен правила за емисиите на отработили газове от пътните превозни средства, се установяват изисквания и за други видове емисии, като например емисиите от износването на гумите и на частиците от спирачната система. Въвеждат се разпоредби и за дълготрайността на акумулаторната батерия. За леките превозни средства и микробусите регламентът запазва съществуващите гранични стойности на емисиите на отработили газове съгласно Евро 6, но въвежда по-строги изисквания за твърдите частици (PN). Определянето за първи път на специфични гранични стойности от PN10 за емисиите ще насърчи постигането на хармонизация в световен мащаб за засилен контрол и измерване на емисиите от PN.

За автобуси и тежкотоварни превозни средства, Регламент Евро 7 налага по-строги допустими стойности за различни замърсители, включително за някои, които досега не бяха регулирани, като например диазотния оксид (N2O). Освен това се въвеждат по-строги гранични стойности за емисиите на частици, генерирани от спирачната система, със специфични гранични стойности за електрическите превозни средства. Новите правила включват също по-строги изисквания за експлоатационния срок на всички превозни средства по отношение на пробега и жизнения цикъл.

Регламентът Евро 7 влиза в сила на 28.05.2024 г. и се прилага за различните категории превозни средства и различните класове гуми, както следва:

- от 29 ноември 2026 г. за нови типове превозни средства от категории M1 и N1, и за компоненти, системи и отделни технически възли, предназначени за превозни средства от категории M1 или N1 от одобрен тип;  

- от 29 ноември 2027 г. за нови превозни средства от категории M1 и N1, и за компоненти, системи и отделни технически възли за тези превозни средства;

- от 29 май 2028 г. за нови типове превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4, и за компоненти, системи и отделни технически възли, предназначени за превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 или O4 от одобрен тип;

- от 29 май 2029 г. за нови превозни средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4, и за компоненти, системи и отделни технически възли за тези превозни средства;

- от 1 юли 2028 г. за нови типове гуми от клас С1;

- от 1 април 2030 г. за нови типове гуми от клас С2;

-  от 1 април 2032 г. за нови типове гуми от клас С3;

- от 1 юли 2030 г. за превозни средства от категории M1 и N1, произведени от малки производители;

- от 1 юли 2031 г. за превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3, произведени от малки производители.

 

С текста на Регламент Евро 7 може да се запознаете на следния линк:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401257&qid=1715929143689

Scroll to top