Издадени административни актове

22 Март 2024

„ДАР ТРАНС 22“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-51/04.01.2024 г., издадена от директора на РД “Автомобилна администрация” гр. Варна на основание чл. 107, ал.1, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, предложение първо, чл. 106а, ал.2, т.5 във връзка с чл.7, ал. 2, т. 3 и чл.7, ал.6 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ДАР ТРАНС 22“ ЕООД, ЕИК 207171365, притежаващ лиценз на Общността № 26002/02.02.2023 г. за извършване на международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

 Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София   или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Варна.

Scroll to top