Издадени административни актове

20 Март 2024

„БРТ КОМЕРС“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-715 от 13.02.2024 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. ХАСКОВО на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “в”, предложение първо, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 и чл. 7, ал.6 от Закон за автомобилните превози, на превозвача „БРТ КОМЕРС“ ЕООД, притежаващ лиценз № 24190 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ гр. София или пред Административен съд гр. Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top