Издадени административни актове

20 Март 2024

„МРТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-4271 от 16.11.2023 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. ХАСКОВО на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “в”, предложение първо, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 и чл. 7, ал.6 от Закон за автомобилните превози, на превозвача „МРТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД, притежаващ лиценз № 22925 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ гр. София или пред Административен съд гр. Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top