Издадени административни актове

18 Март 2024

„ЛОГИТЕРА“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-442/02.02.2023 г., издадена от и.д. директора на РД “Автомобилна администрация” гр. Варна на основание чл. 107, ал.1 във връзка с чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”б”, предл. 3, във връзка с чл. 106а, ал.2, т.5 във връзка с чл.7, ал. 2, т. 2,  чл. 7, ал. 5 и чл.7, ал.5а от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ЛОГИТЕРА“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността № 25323/15.08.2022 г. за извършване на международен превоз на товари  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София   или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Варна.

Scroll to top