Издадени административни актове

13 Март 2024

„ВИНМАР ЛОГИСТИК“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД-14-4572 от 11.12.2023 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. КЮСТЕНДИЛ на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 3, чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в”, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 и чл. 7, ал. 6 и ал.7 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ВИНМАР ЛОГИСТИК“ ЕООД притежаващ лиценз № 20177 за извършване на обществен международен превоз на товари в Общността е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ гр. София или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Кюстендил.

Scroll to top