Издадени административни актове

08 Март 2024

„КМП-БИЛДИНГ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-4201/18.10.2022., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. СМОЛЯН на основание чл. 107, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, във връзка с чл.7, ал. 2, т. 3 и чл.7, ал.6  от Закона за автомобилните превози, на превозвача „КМП-БИЛДИНГ ЕООД, притежаващ лиценз № 13323 за извършване на обществен превоз на товари в Общността  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

 Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София   или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Смолян.

Scroll to top