Новини

07 Март 2024

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОРУДВАНЕТО/ПРЕОБОРУДВАНЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ВЕРСИЯ 2 НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ТАХОГРАФ

Както Ви е известно с приемането на законодателните актове от т. нар. Пакет за мобилност 1 през 2020 г. се въведе изискване за товарните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, надвишаваща 3,5 тона, както и тези, предназначени за превоз на пътници, които се регистрират за първи път в държава-членка на Европейския съюз, да бъдат оборудвани с новата версия – версия 2 на интелигентния тахограф (ИТ2), считано от 21 август 2023 г.

 

Поради значителни забавяния в осигуряването на достатъчна наличност на новите ИТ2 устройства, на ниво Европейски съюз беше постигнат хармонизиран и координиран подход за прилагане на гратисен период/период за освобождаване от санкции за товарни автомобили и автобуси, регистрирани след 21 август 2023 г., които са оборудвани с интелигентен тахограф версия 1 (ИТ1), до 31 декември 2023 г. След 31 декември 2023 г. всички новорегистрирани превозни средства (ПС), извършващи международни превози задължително трябва да са оборудвани с ИТ2.

 

Срокове за преоборудване на превозните средства с версия 2 на интелигентния тахограф

 

Съгласно член 3, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 165/2014 крайният срок за преоборудване на всички ПС, които понастоящем са оборудвани с аналогов тахограф или цифров неинтелигентен тахограф и които извършват дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, е 31 декември 2024 г.

 

Съгласно член 3, параграф 4а от Регламент (ЕС) № 165/2014 крайният срок за преоборудване на всички ПС, които понастоящем са оборудвани с ИТ1 и които извършват дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация (включително на регистрираните между 21 август 2023 г. и 31 декември 2023 г. и оборудвани с ИТ1), е 18 август 2025 г.

 

Тъй като съгласно член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 тахографите се подлагат на редовни технически прегледи от одобрени сервизи най-малко веднъж на всеки две години, ИА „Автомобилна администрация“ отправя призив тези планирани прегледи да бъдат използвани за подмяна на съществуващите тахографи с ИТ2. По този начин ще се избегне необходимостта от планиране на допълнително посещение на сервиз за подмяна на тахографа, като същевременно ще даде възможност на превозвачите да се възползват от предимствата на ИТ2 възможно най-скоро.

Scroll to top