Издадени административни актове

09 Февруари 2024

„ТРАНС ЮРЪП ЕКСПРЕС” ЕООД

На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, за издадена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД – 14 – 55/04.01.2024г. издадена от началника а ОО „АА“ Велико Търново на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “б”, предл. 1 и предл. 3, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закон за автомобилните превози, с приложени мерки временно спиране на дейността на транспортно предприятие „ТРАНС ЮРЪП ЕКСПРЕС” ЕООД, ЕИК 204642723, притежаващо лиценз на Общността № 17701 валиден до 02.07.2027г. за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение чрез отнемане на 2 /два/ броя  заверени копия на лиценза на Общността:

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването или връчването ѝ пред Директора на  „Регионална Дирекция“ Плевен при ИА „Автомобилна администрация“.

На основание чл. 149, ал. 1 от Администативнопроцесуалния кодекс, заповедта може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от съобщаването или връчването ѝ пред Административен съд – Велико Търново.

Scroll to top