Обществено обсъждане

19 Декември 2023

Проект на Заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговаря комуникационния протокол, който трябва...

Проект на Заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговаря комуникационния протокол, който трябва да имат имплементиран софтуерите, осигуряващи електронно предаване на резултатите от измерванията от газоанализаторите, димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на пътните превозни средства към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

 

Мотиви:

На 20.10.2023 г. в „Държавен вестник“ бр. 88 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

С цел повишаване качеството на извършваните периодични технически прегледи на пътните превозни средства чрез предотвратяване на нерегламентирана операторска намеса на резултатите от измерванията с измененията на Наредба № Н-32 са създадени условия за автоматично предаване по електронен път на данните, получени от газоанализаторите, димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на пътните превозни средства (средствата за измеравне), при извършените по време на прегледа измервания, към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (информационната система). Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 19 от Наредба № Н-32 лицата, притежаващи разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства трябва да извършват прегледите и проверките със средства за измерване с инсталирани софтуери, осигуряващи електронно предаване на резултатите от измерванията от средствата за измерване към информационната система. Разпоредбите на чл. 9, ал. 19 от Наредба № Н-32 ще влязат в сила от 22.04.2024 г.

Също така съгласно изискванията на чл. 9, ал. 9а от Наредба № Н-32 софтуерите, осигуряващи електронно предаване

на резултатите от измерванията от средствата за измерване към информационната система, трябва да имат имплементиран комуникационен протокол и да поддържат определените в протокола команди.

С разпоредбите на чл. 9, ал. 9б от Наредба № Н-32 е предвидено изискванията, на които трябва да отговаря комуникационния протокол, който трябва да се имплементира в софтуерите, осигуряващи електронно предаване на резултатите от измерванията от средствата за измерване към информационната система, да се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

Лице за контакт:

Ивайло Славейков

Директор на дирекция „Пътни превозни средства“

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

тел. 02/930 88 65

е-mail: islaveikov@rta.government.bg

 

Дата на откриване: 19.12.2023 г.

Дата на приключване: 19.01.2024 г.

 

Проект на Заповед за определяне на изискванията, на които трябва да отговаря комуникационния протокол, който трябва да имат имплементиран софтуерите, осигуряващи електронно предаване на резултатите от измерванията от газоанализаторите, димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на пътните превозни средства към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Scroll to top