Обществено обсъждане

19 Декември 2023

Проект на Заповед за определяне на формàта за предоставяне на техническата информация от производителите на пътни превозни средства или упълномощени от тях представители, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Проект на Заповед за определяне на формàта за предоставяне на техническата информация от производителите на пътни превозни средства или упълномощени от тях представители, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

 

Мотиви:

На 20.10.2023 г. в „Държавен вестник“ бр. 88 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

В приложение № 5 от Наредба № Н-32 се съдържат минималните изисквания относно съдържанието и препоръчителните методи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. За успешното извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства е необходимо контролно-техническите пунктове да разполагат с определена техническа информация за подлежащото на преглед пътно превозно средство. Понастоящем контролно-техническите пунктове не разполагат с подобна техническа информация за пътните превозни средства, което затруднява извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност. С цел повишаване качеството на извършваните периодични технически прегледи на пътните превозни средства с измененията на Наредба № Н-32 са създадени условия и ред за предоставяне на техническата информация, необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Съгласно изискванията на чл. 36б, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № Н-32 производителят на пътни превозни средства или упълномощен от него представител предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ техническата информация, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, а агенцията впоследствие предоставя тази информация на лицата, притежаващи разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

С разпоредбите на чл. 36б, ал. 3 от Наредба № Н-32 е предвидено формàта за предоставяне на техническата информация, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, да се определи със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

Лице за контакт:

Ивайло Славейков

Директор на дирекция „Пътни превозни средства“

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

тел. 02/930 88 65

е-mail: islaveikov@rta.government.bg

 

Дата на откриване: 19.12.2023 г.

Дата на приключване: 19.01.2024 г.

 

Проект на Заповед за определяне на формàта за предоставяне на техническата информация от производителите на пътни превозни средства или упълномощени от тях представители, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, необходима за извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Scroll to top