Актуално

06 Декември 2023

„Делия 09“ ЕООД

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед №РД-14-3036 от 05.08.2022 г. и  №РД-14-3037 от 05.08.2022 г. ,, издадени от директора на РД“Автомобилна администрация“ - Враца     на основание чл. 107 ал.1, чл. 106а, ал. 1, т.6, б. „в, предл. 3 от Закона за автомобилните превози, чл.106а, ал.1, т.6, б.“в“ пр.1 и пр. 2 от Закона за Автомобилните превози във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „Делия 09“ ЕООД, притежаващ лиценз № 06616    за извършване на  превоз на товари на територията на Р. България, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд Враца в 14-дневен срок от съобщаването й.            

Scroll to top