Съобщения за започване на производство по прекратяване на права

05 Декември 2023

Емилия Коцева

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4964/1/19.10.2023 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Емилия Коцева от проведените теоретичен и практически изпити за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В(78)“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Емилия Коцева, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

Scroll to top