Актуално

04 Декември 2023

„ЕФЕ КАЯ 2020“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2932 от 11.08.2023 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. ХАСКОВО на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “б”, предложение трето, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закон за автомобилните превози, на превозвача „ЕФЕ КАЯ 2020“ ЕООД, притежаващ лиценз № 23587 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top