Актуално

04 Декември 2023

„МТС ЛОГИСТИКС“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2934 от 11.08.2023 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. ХАСКОВО на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “в”, предложение първо, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закон за автомобилните превози, на превозвача „МТС ЛОГИСТИКС“ ЕООД, притежаващ лиценз № 20943 за извършване на обществен международен превоз на товар е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Хасково в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top