Работа при нас

01 Декември 2023

Kонкурс за назначаване на държавен служител в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: директор на дирекция
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години или III-ти младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю.
 2. Необходими документи:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 11.12.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията.
 2. Отчита дейността на дирекцията пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прави предложения за подобряване на работата ѝ.
 3. Организира и контролира осъществяването на контролните функции на агенцията на територията на областите, включени в състава на дирекцията, предвидени във:

а) Закона за автомобилните превози;

б) Закон за движение по пътищата;

в) Закон за управление на отпадъците;

г) Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR);

д) Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНЕРБУС);

е) Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP);

ж) Европейската спогодба за работата на екипажите на превозни средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR);

 1. Организира и контролира осъществяването на дейността по издаване на наказателни постановления;
 2. Организира и контролира извършването на дейността по съставяне на актове за установяване на административни нарушения.
 3. Организира и контролира дейността по прилагането на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и Закона за управление на отпадъците;
 4. Организира и контролира провеждането на изпити за:

       а) Придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

       б) Придобиване на свидетелство на водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;

       в) Придобиване на удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил;

       г) Придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност;

 1. Организира и контролира поддържането на бази с данни за проведените изпити и за издадените въз основа на тях удостоверения;
 2. Организира и контролира извършването на огледи за годност на:

       а) Учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

       б) Психологическите лаборатории;

       в) Контролно-техническите пунктове за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

       г) Помещенията и обектите на лицензираните превозвачи и кандидатите за лицензиране;

 1. Организира и контролира осъществяването на административното обслужване на физически и юридически лица по места във връзка с функциите на агенцията;
 2. Организира и контролира извършването на проверки и изготвянето на становища и отговори по постъпили в агенцията сигнали, жалби и предложения свързани с дейността на дирекцията;
 3. Следи за спазването на вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури и превенция на риска и осъществяват дейностите, предвидени в тях.
 4. Участва в комисии и работни групи във връзка с контролната дейност на агенцията;
 5. Прави предложения за прекратяване на правата, произтичащи от лицензи, разрешения и удостоверения за регистрация, издавани от министъра на транспорта и съобщенията, от изпълнителния директор или от оправомощени от тях длъжностни лица;
 6. Организира и контролира осъществяването на контрол върху психологическите лаборатории по отношение на присъствието на изследваните лица;
 7. Организира и контролира осъществяването на регулаторните функции на агенцията по отношение на таксиметровите превози на пътници.
 8. Прави предложения за анулиране на резултати от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства при наличие на основание за това;
 9. Решава образуваните административнонаказателни преписки;
 10. Издава административни актове в рамките на компетентност;
 11. Изготвя анализи, отчети и справки за дейността на дирекцията;
 12. Следи за спазване на установеното работно време и работните часове от служителите на дирекцията и спазване на междуседмичната и междудневна почивка съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Правилника за вътрешния трудов ред на агенцията;
 13. Участва в мероприятия, свързани с обсъждане на проблеми при дейността на агенцията;
 14. Утвърждава планове и програми за контролната дейност на дирекцията;
 15. Отговаря за отчитането на събраните глоби и такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията;
 16. Участва в подготовката на указания за правилното и законосъобразно прилагане на нормативните актове при осъществяване на контролната дейност от длъжностните лица от агенцията;
 17. Дава становища по въпроси, свързани с дейността на агенцията;
 18. Дава становища по разработени проекти за изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях и свързаните с дейността на агенцията;
 19. При наличие на данни за извършени дисциплинарни нарушения ги предоставя на изпълнителния директор на агенцията;
 20. Извършва проверки при получени данни за извършени дисциплинарни нарушения и налага дисциплинарни наказания, съгласно правомощията си.

 

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 790 лв. (седемстотин и деветдесет лева) до 2640 лв. (две хиляди шестстотин и четиридесет лева).  Основната заплата за длъжността се определя в размер на максимално получаваната за съответната длъжност в централна или териториална администрация, но не повече от степента и нивото, съгласно притежавания професионален опит.

 

Лице за контакти: Петя Милушева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


18.12.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността директор на регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 

 1. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

Име и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Еди Хайрабедян

не

не

Не са представените документи, удостоверяващи наличието на

ранг или изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите

в администрацията.

2.

Владимир Колев

да

да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс следния кандидат:

 

 

Име и фамилия

1.

Владимир Колев

 

б) Не допуска до конкурс следния кандидат:

 

Име и фамилия

Основание за недопускане

1.

Еди Хайрабедян

Не са представените документи, удостоверяващи наличието на

ранг или изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите

в администрацията.

 

 

            Посоченият кандидат, съгласно списъка на допуснатите кандидати, следва да се яви на 09.01.2024 г. в 10:30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, за провеждане на първата част от конкурса – практически изпит. 

Интервюто с издържалия практическия изпит ще се проведе същия ден в сградата на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5.

 

           

 1. Нормативни документи за подготовка за участие в конкурса:

Документите, публикувани на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в раздел „Нормативна база“ - https://rta.government.bg/.

 

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Практическите умения при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, като максималната оценка е 5, а минималната – 1. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия изпит, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от практическия изпит, представляващ средноаритметична величина от поставените от проверяващите членове на комисията индивидуални оценки, ще бъде 3 (три). Продължителността на практическия изпит е 60 минути.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за висши държавни служители. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири). Продължителността на интервюто с всеки кандидат е не по-малка от 10 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Цветелина Илиева-Йордановa..……/П/…….…..

Председател на конкурсната комисия


10.01.2024 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността директор на регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 

Въз основа на резултатите от практическия изпит на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

- на първо място – Владимир Колев

Scroll to top