Обществено обсъждане

30 Ноември 2023

Проект на Заповед за определяне на реда за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Проект на Заповед за определяне на реда за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

  

            Мотиви:

             Съгласно чл. 20 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (Наредба № 34) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води  регистър на водачите, получили удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“. Към настоящия момент този регистър е бил част от информационната система за придобиване на правоспособност за управление на МПС, а във връзка с договора за изграждане на Единна информационна система, както и с цел по-добро структуриране на информацията и минимизирането на необходимостта от ръчни промени от страна на служители на администрацията, които промени се налагат поради спецификата на управлението на резултатите от изпитите за водач на лек таксиметров автомобил, е изградена отделна информационна система (електронен регистър), която осигурява възможност за:

            - електронно регистриране на лицата, които се записват за  изпит за придобиване удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“;

            - преглед на оценката от първа част на изпита;

            - нанасяне на оценки от втора част на изпита;

            - издаване и печат на удостоверения „Водач на лек таксиметров автомобил“ след успешно положен изпит;

            -  издаване на дубликат на удостоверения „Водач на лек таксиметров автомобил“;

            - удължаване на удостоверения „Водач на лек таксиметров автомобил“;

            - отнемане на удостоверения „Водач на лек таксиметров автомобил“;

            - справки относно проведени изпити, брой протоколи, брой кандидати положили изпит, брой издадени удостоверения, брой валидни удостоверения, справка по председатели.

            Със Заповед № РД-01-640/11.10.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е внедрен в експлоатация електронен регистър на водачите, получили удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“.

            Във връзка с въвеждането в експлоатация на електронния регистър е надградена и електронна административна услуга за явяване на изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, като указания за електронното записване на кандидатите за явяване на изпит в центровете за административно обслужване в регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез електронния портал за заявяване на административни услуги на агенцията ще бъдат разписани във вътрешни инструкции и  ще бъдат отразени в Административния регистър на агенцията. Функционалностите на електронния регистър и очакваната ефективност на електронната административна услуга са съобразени с намаляване на административната тежест, във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет, като се създава комплексно административно обслужване, облекчаващо и административния ресурс на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно процеса по подаване на заявления за явяване на изпит за придобиване на водач на лек таксиметров автомобил.

            В проекта на заповед за определяне на реда за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил е предвидено да се изготвя електронен график с броя на групите, датите и  часовете за провеждане на изпитите. Графикът за всяка календарна седмица се публикува в информационната система в предпоследния петък преди началото на седмицата, за която се отнася. Отпада изискването ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да утвърждава график за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил за период от три месеца, който се обявява на видно място в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ най-малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца,  съгласно т. 1 и т. 2 от Заповед № РД-01-156/30.03.2021 г., за определяне на реда и начина за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил (Заповед № РД-01-156/30.03.2021 г.).

            С проекта на заповед са предложени промени, кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил да се явяват само на втора част от изпита, ако имат положена успешно първа част за съответната или друга община, на чиято територия ще извършват превозите, като това условие е обвързано със срока на успешно положената първа част от изпита. Въвеждането на това облекчение значително би намалило административната тежест за онези водачи, желаещи да упражняват таксиметров превоз на пътници на територията на повече от една община,  което следва да увеличи социално-икономическата ефективност в сектора на автомобилния транспорт. Отпада необходимостта в рамките на една година от положително издържаната първа част водачите да полагат отново електронен тест.  Електронните тестове от първата част на изпита са идентични и съдържат въпроси от утвърдения масив от изпитни въпроси на изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съгласно приложение № 7а, към чл. 18, т. 5 от Наредба № 34.

            Регламентирането на срока на валидност на положената успешно първа част от изпита е с цел, кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил да притежават професионални знания, съответстващи на актуалните нормативни изисквания при извършването на таксиметров превоз на пътници.   

            С проекта на заповедта са предложени промени, свързвани с отпадането на изискването за представянето на контролен талон или акт за административно нарушение или наказателно постановление от кандидатите при явяване на изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, съгласно чл. 157, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 1.07.2017 г., изм. и доп., бр. 67 от 2023 г.).

 

Лице за контакт:

Станко Иванов

Директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“,

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/9308 833,
Е-mail: sivanov@rta.government.bg

 

Дата на откриване:

30.11.2023 г.

 

Дата на приключване:

30.12.2023 г.

 

Проект на Заповед за определяне на реда за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Scroll to top