Издадени административни актове

27 Ноември 2023

„Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия „Психологистика““ ООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД 01-683/27.10.2023 г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция   “Автомобилна администрация” на основание чл. 171, т. 7 и чл. 172, ал. 1, във връзка с чл. 153б, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за движението по пътищата, чл. 4б, ал. 1, т. 2, чл. 4е, ал. 2 и чл. 11е, т. 6 от Наредба № 36 от 2006 г. на „Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия „Психологистика““ ООД е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по удостоверение за регистрация № 0055 от 22.08.2012 г. за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по реда на чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, издадено. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Scroll to top