Работа при нас

27 Ноември 2023

Kонкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Човешки ресурси“ – 1 щатна бройка

ОБЯВЛЕНИЕ

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  дирекция „Човешки ресурси“ – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: младши експерт
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 08.12023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават и по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Изготвя договори и документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения.
 2. Изготвя заповеди, свързани с ползването на отпуски на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
 3. Архивира документите в служебните и трудовите досиета на служителите.
 4. Издава, оформя, съхранява и приключва трудови и служебни книжки по установения ред на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
 5. Участва в комисии за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители.
 6. Подпомага дейността на служителите от по-високи нива при дейности, свързани с изготвяне на административни актове, договори и документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебни и трудови правоотношения.
 7. Изготвя доклади и писма до други ведомства или до други звена от агенцията.
 8. Изготвя справки за новоназначените и освободени служители в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
 9. Следи и своевременно подава уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда в НАП.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) до 1600 лв. (хиляда и шестстотин лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.   

 

Лице за контакти: Ана Димитрова – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


15.12.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността младши експерт в дирекция „Човешки ресурси“ – 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Публикуваният списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на посочениата длъжност е заличен съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 25.01.2024 г.


Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Човешки ресурси“ – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Публикуваният списъцък на класираните кандидати за заемане на посочената длъжност са заличени съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 

 

Scroll to top