Работа при нас

20 Ноември 2023

Конкурс за назначаване на държавен служител в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана към регионална  дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: главен инспектор
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 2 години или IV-ти младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 ч. на 01.12.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Провежда теоретичните изпити за:

а) придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

б) за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари;

в) за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

 1. Извършва огледи за годност на:

а) учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

б) учебните кабинети за обучение на кандидати за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;

в) учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на начална квалификация за превоз на пътници и товари;

г) психологическите лаборатории.

 1. Обслужва потребителите на административни услуги.
 2. Приема вътрешни документи, изпратени по поща от други регионални звена или централно управление на ИААА, отразява получаването им на хартиен носител в АИС.
 3. Подготвя изходящи документи на областния отдел за изпращане по пощата, в т.ч. надписва и затваря пликове, описва пликовете в опис и предаване на пощенска служба.
 4. Поддържа текущия учрежденски архив в т.ч. класиране на текущия архив в дела.
 5. Решава образуваните административно наказателни преписки в рамките на своята компетентност.
 6. Издава административни актове в рамките на своята компетентност.
 7. Изготвя анализи, отчети и справки за дейността на отдела и прави предложения за оптимизирането и.
 8. Приема, обработва, изпраща, получава и отчита документи, свързани с дейността на отдела.
 9. Изпълнява планове и програми за дейност на отдела.
 10. Изготвя и съгласува отговори на сигнали и предложения.
 11. Провежда учебната година на инспекторския състав на отдела.
 12. Участва в провеждането на изпити за проверка на квалификацията на инспекторския състав на отдела.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността (1800 лв. - хиляда и осемстотин лева) се определя в размер на максимално получаваната за съответната длъжност в централна или териториална администрация, но не повече от степента и нивото, съгласно притежавания професионален опит.

 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Ана Димитрова – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


08.12.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността главен инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 Публикуваният списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на посочениата длъжност е заличен съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 25.01.2024 г.


19.01.2024 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността главен инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Монтана към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Публикуваният списъцък на класираните кандидати за заемане на посочената длъжност са заличени съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 

Scroll to top