Издадени административни актове

13 Ноември 2023

Анастасия Валтер

На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-634/10.10.2023 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, ал. 1, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38), е анулиран изпитния резултат на Анастасия Валтер от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Наредба № 38, оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Scroll to top