Работа при нас

11 Октомври 2023

Конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Административно и информационно обслужване“ – 1 щатнa бройкa

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 1 щатнa бройкa

 1. Длъжност: главен експерт.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години или придобит минимален ранг IV младши.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и провеждане на интервю.

5. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • документите се подават не по-късно от 17:30 часа на 23.10.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават и по електронен път, на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Осъществява комуникация със специализираните фирми, с които ИААА има договори за поддръжка на мрежи, софтуер и хардуер.
 2. Инсталиране и персонализиране на софтуер.
 3. Инсталиране и персонализиране на операционни системи.
 4. Поддръжка на хардуерно оборудване.
 5. Конфигуриране на хардуерно оборудване.
 6. Изготвя Тестване и отстраняване на проблеми с хардуерното оборудване (когато е възможно).
 7. Отстраняване на проблеми в работата на софтуера или хардуера.
 8. Управление на потребителски акаунти в активната директория.
 9. Управление на акаунти в мейл сървъра на агенцията.
 10. Предоставя достъп до информационните системи на ИААА, след одобрено от главния секретар заявление за достъп.
 11. Подготовка на информация за публикуване на публичния сайт на ИААА.
 12. Обновяване на съдържанието на вътрешноведомствения сайт на ИААА.
 13. Обновяване и поддържане на актуални версии на операционните системи, инсталирани на сървърите на ИААА.
 14. Наблюдение на хардуера на сървърите и даване на препоръки за необходимостта от ремонт или промени по тях.
 15. Изпълнява дейности, свързани с мрежовата и информационната сигурност на ИААА.
 16. Попълва определените със заповед раздели на Интегрираната информационна система на държавната администрация.
 17. Да участва в открити от ИААА процедури по Закона за обществените поръчки, като спазва вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в ИААА.
 18. Прави предложения за определяне на минималните изисквания при провеждане на процедури за закупуване на хардуерно оборудване и специализиран софтуер.
 19. Участва в изготвянето на анализи, отчети и справки за дейността на дирекцията.
 20. Следи сроковете на поставените му задачи, изисква и окомплектова съответни документи в указаните срокове.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

               

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1950 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева) до 2280 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева).  Основната заплата за длъжността се определя в размер на максимално получаваната за съответната длъжност в централна или териториална администрация, но не повече от степента и нивото, съгласно притежавания професионален опит.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Зорница Нушева – главен експерт в дирекция “Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 91.


30.10.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Публикуваният списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на посочената длъжност е заличен съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 


14.11.2023 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „административно и информационно обслужване“ – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“

Конкурсната процедура за длъжността главен експерт в дирекция „Административно и информационно обслужване“ – 1 щатна бройка е прекратена поради неявяването на допуснатия до решаване на теста кандидат.

 

Scroll to top