Актуално

10 Октомври 2023

ЕТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - 97

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-3281 от 15.09.2023 г., издадена от началника на ОО „Автомобилна администрация” гр. Стара Загора на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б. „в”, във връзка с чл.106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача   ЕТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - 97, притежаващ лиценз № 5756  за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен  превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top