Работа при нас

21 Септември 2023

Kонкурс за назначаване на държавен служител в  дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка.

 1. Длъжност: младши експерт
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите се подават не по-късно от 17:30 часа на 02.10.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Разглежда и обработва подадени заявления за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства.
 2. Разглежда и обработва подадени заявления за издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства.
 3. Разглежда и обработва подадени заявления за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
 4. Води регистри и бази данни за издадените удостоверения за одобряване на нови и регистрирани пътни превозни средства, както и на пътни превозни средства с изменение в конструкцията.
 5. Съвместна дейност с производители на пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, технически служби и други организации по въпроси, свързани с дейността на дирекцията.
 6. Подпомага дейността на дирекцията, свързана с издаването на разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списъци на техническите специалисти към тях.
 7. Участва в подготвянето на предложения и становища във връзка с извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и повишаването на техническата изправност на пътните превозни средства.
 8. Прави предложения за издаване или за отказ за издаване на административните актове, свързани с областите на дейност на длъжността.
 9. Участва в подготвянето на предложения и становища във връзка с повишаване безопасността на движението по пътищата и опазването на околната среда.
 10. Води кореспонденция с различни структурни звена на Министерство на вътрешните работи по въпроси, свързани с регистрацията и пререгистрацията на пътните превозни средства.
 11. Подготвя издадените удостоверения, сертификати, разрешения и др. документи за изпращане до съответните регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
 12. Разработва становища и отговори по постъпващи в агенцията писма, жалби и други от областите на дейност на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) до 1690 лв. (хиляда шестстотин и деветдесет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Зорница Нушева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 91.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Пътни превозни средства“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 

Публикувания списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на посочената длъжност е заличен съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 


26.10.2023 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Пътни превозни средства“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

Публикуваният списък с класираните кандидати за заемане на посочената длъжност е заличен съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Scroll to top