Актуално

19 Септември 2023

„АСТУР ТРАНС“ ЕООД

На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със Заповед № РД-01-409/07.10.2022 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 7в, ал. 8, т. 3 и чл. 7г, ал. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 3 от Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41), е прекратено правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, произтичащо от Удостоверение за регистрация № 65/18.11.2011 г., издадено на  „АСТУР ТРАНС“ ЕООД и дружеството е заличено от регистъра по чл. 7в, ал. 2 от ЗАП.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването ѝ.

Scroll to top