Обществено обсъждане

15 Септември 2023

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влезли в сила разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г.), Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 13.06.2023 г.)

Scroll to top