Работа при нас

11 Август 2023

Конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ – 1 щатнa бройкa

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  в отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“  – 1 щатнa бройкa

 1. Длъжност: младши експерт.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. 4. Начин на провеждане на конкурса: тест и провеждане на интервю.
 2. 5. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 21.08.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават и по електронен път, на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. 8. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Извършва дейности, свързани с разпределянето по общини, групи правоимащи и видове превози на предвидените в държавния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.
 2. Извършва първоначалното разпределяне на средствата за компенсации по групи правоимащи и общини и определя лимитите за първо тримесечие на съответната година.
 3. Извършва анализ на усвояването на средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на определени категории пътници в автомобилния транспорт от предходната година, въз основа на което определя лимитите за второ тримесечие.
 4. Обработва и анализира справките на общините с ниско усвояване на първоначално определените лимити за компенсации за предходната година, въз основа на които се определят средства за компенсиране, които да бъдат преведени за третото тримесечие.
 5. Обработва и анализира постъпилите справки от всички общини в страната, свързани с окончателното разпределяне на предвидените в държавния бюджет средства за компенсации и определя лимитите за четвърто тримесечие.
 6. Анализира постъпилите от общините предложения и изчислява подлежащия на субсидиране пробег по междуселищни автобусни линии, свързващи слабонаселени места в планински и други райони.
 7. Анализира постъпилите от общините данни, свързани с възлагане на превозите по предложените за субсидиране автобусни линии.
 8. Изготвя тригодишните бюджетни прогнози и отчетите по изпълнение на програма „Общодостъпен транспорт“.
 9. Анализира действащата нормативната уредба, касаеща компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и при необходимост прави предложения за нейната промяна и участва при изготвянето на проекти на нормативни актове.
 10. Осъществява кореспонденция във връзка с разпределяне на средствата за компенсации, както и за условията и реда за издаване на превозни документи при извършване на превози, подлежащи на компенсиране.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

               

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 1690 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева. Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Петя Милушева – главен експерт в директор на дирекция “Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


28.08.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Заличено съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители!


19.09.2023 г. 

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Автомобилни превози“ към дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

Заличено съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители!

Scroll to top