Актуално

23 Юни 2023

„НИРО БГ“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2317 от 20.06.2023 г., издадена от началника на ОО „Автомобилна администрация” гр. Стара Загора на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б. „в”  и чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б. „б”, във връзка с чл.106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача  „НИРО БГ“ ЕООД, притежаващ лиценз № 6496 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка -  временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора или пред Административен съд гр. Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top