Работа при нас

13 Юни 2023

Конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: главен експерт
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години или IV -ти младши ранг.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 23.06.2023 г.
 • документите, включително и по електронен път, се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността:

 1. Участва в разработването на проекти на нормативни актове за транспониране на актове на Европейския съюз в българското законодателство в областта на одобряването на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 2. Участва в разработването на проекти на нормативни актове за осигуряване прилагането на регламенти на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 3. Разработва таблици за съответствието на българските нормативни актове с европейското законодателство в областта на одобряването на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 4. Участва в провеждането на процедури за одобряването на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 5. Разработва документи, свързани с нотифициране на одобрения на типа, изменения на одобрения на типа, отказ за одобрение на типа, отнемане на одобрения на типа и окончателно прекратяване на производството на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 6. Участва в екипа по оценяване, за провеждане на процедури по оценка на техническата компетентност на кандидати за определяне и нотифициране, като техническа служба, както и на технически служби, които кандидатстват за разширяване на обхвата, за който са определени.
 7. Разработва документи, свързани с нотифициране на технически служби за изпитвания на пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 8. Участва в разработването на рамкови позиции на Република България по проекти на нормативни актове на европейските институции и на указания за заседанията на комитетите и работните групи към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, в изпълнение на Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, в областта на одобряването на типа на пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 9. Участва в заседанията на работни групи и комитети към Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН), в областта на одобряването на типа на пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 10. Участва в заседанията на органите по одобряване на типа на държавите членки на Европейския съюз.
 11. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с индивидуалното одобряване и изменението в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства.
 12. Участва в разработването на други проекти на нормативни актове, свързани с дейността на дирекцията с цел повишаване безопасността на движението по пътищата и опазването на околната среда.
 13. Участва в междуведомственото съгласуване на проекти на нормативни актове, стратегии и други документи, свързани с дейността на дирекцията.
 14. Води технически бази данни и регистри, свързани с одобряването на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
 15. Разглежда и обработва подадени заявления за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства.
 16. Разглежда и обработва подадени заявления за издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства.
 17. Разглежда и обработва подадени заявления за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
 18. Води регистри и бази данни за издадените удостоверения за одобряване на нови и регистрирани пътни превозни средства, както и на пътни превозни средства с изменение в конструкцията.
 19. Прави предложения за издаване или за отказ за издаване на административните актове, свързани с областите на дейност на длъжността.
 20. Участва в работата на Работна подгрупа „Моторни превозни средства“ към Работна група № 1 „Свободно движение на стоки“.
 21. Съвместна дейност с производители на пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, технически служби и други организации по въпроси, свързани с дейността на дирекцията.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) до 1950 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

 

Лице за контакти: Ана Димитрова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


25.07.2023 г.

Информация за прекратяване на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“:

 

Със Заповед № РД-01-334/27.06.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ конкурсната процедура за длъжността главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства“ – 1 щатна бройка е прекратена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители, съгласно който след изтичане на срока за подаване на документите не е постъпило нито едно заявление.

Scroll to top