Актуално

12 Май 2023

ЦЕНТЪР НА „СОМАТ“ АД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕООД

На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-207/10.05.2023 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 7в, ал. 8, т. 3 и чл. 7г, ал. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 3 от Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41), е прекратено правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им, произтичащо от Удостоверение за регистрация № 3/10.08.2009 г., издадено на ЦЕНТЪР НА „СОМАТ“ АД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕООД и дружеството е заличено от регистъра по чл. 7в, ал. 2 от ЗАП.

 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването ѝ.

Scroll to top