Работа при нас

02 Май 2023

Конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Административнонаказателна дейност“, дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатна бройка

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  отдел „Административнонаказателна дейност“, дирекция „Автомобилна инспекция“ – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: държавен инспектор
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години или III младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 ч. на 12.05.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Дава предложения за оптимизиране на дейността по осъществяване на административнонаказателната дейност и дейността по прилагане на принудителни административни мерки, осъществявани в агенцията.
 2. Изготвя, ползва, поддържа и актуализира бази данни с информация, относно осъществяването на административнонаказателната дейност на дирекцията.
 3. Дава предложения за процедиране по административнонаказателни преписки.
 4. Извършва дейностите по обработването, придвижването и приключването на административнонаказателните преписки.
 5. Оказва методическа помощ на регионалните дирекции “Автомобилна администрация” и областните отдели “Автомобилна администрация”, свързана с административно-наказателната дейност и дейността по прилагане на принудителните административни мерки.
 6. Изготвя становища, отговори и доклади по възложени му за изпълнение проверки, сигнали, жалби и предложения, свързани с дейността на дирекцията, както и писма до други ведомства или други звена от агенцията.
 7. Изготвя отчети и справки за извършени проверки и установени нарушения, грешки и пропуски и дава предложения за предприемане на мерки за отстраняването им.
 8. Изготвя анализи и информации за състоянието на административнонаказателната дейност в агенцията.
 9. Изготвя доклади и дава предложения за отстраняване на проблеми и подобряване на административнонаказателната дейност на агенцията.
 10. Извършва проверки по правилното осъществяване на дейността в регионалните дирекции “Автомобилна администрация” и областните отдели “Автомобилна администрация”.
 11. Извършва всякакви проверки регламентирани съгласно „Указанията за контролната и административнонаказателната дейност“ на агенцията.
 12. Извършва проверки по постъпили жалби на граждани и организации.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) до 2010 лв. (две хиляди и десет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Петя Милушева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


19.05.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Списъкът е заличен съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.


05.06.2023 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността държавен инспектор – 1 (една) щатна бройка в отдел „Административнонаказателна дейност“, дирекция „Автомобилна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Заличено съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Scroll to top