Издадени административни актове

26 Април 2023

ЕТ „МАРАН-9-МАРИН АНДРЕЕВ“

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед РД-14-2609 от 29.06.2022 г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр.  ПЕРНИК на основание чл. 107, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача ЕТ „МАРАН-9-МАРИН АНДРЕЕВ“, притежаващ лиценз № 02772 за извършване на  обществен превоз на пътници на територията на Република България е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България. Заповедта подлежи на оспорване пред Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. София или пред Административен съд гр. Перник в 14-дневен срок от съобщаването.

Scroll to top