Работа при нас

03 Април 2023

Конкурс за назначаване на държавен служител в: - областен отдел „Автомобилна администрация” – София в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 2 щатни бройки. - областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца – 1 щатна бройка..

ОБЯВЛЕНИЕ

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- областен отдел „Автомобилна администрация” – София в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София  – 2 щатни бройки.

- областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца  – 1 щатна бройка..

 1. Длъжност: инспектор
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
  • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3.2 кандидатът следва да отговаря на изискванията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 38 от 16 Април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити:

 • притежава удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, придобито след преминаване на специализирано обучение при условия и по ред, определени съгласно чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата;
 • е преминал необходимото периодично обучение по чл. 153а от Закона за движението по пътищата (ако е необходимо);
 • притежава свидетелство за управление на МПС не по-малко от 5 години;
 • е на възраст не по-малко от 28 години;
 • отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, буква “б” от Закона за движението по пътищата;
 • не е осъждан за престъпление от общ характер по реда на Глава втора “Престъпления против личността” или по реда на Глава единадесета, Раздел II “Престъпления против транспорта и съобщенията” от Особената част на Наказателния кодекс, както и да няма наложено наказание “Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност” по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от Общата част на Наказателния кодекс.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Документи доказващи наличието и/или липсата на обстоятелствата по т. 3.2.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 13.04.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността:

Инспектора участва в административното обслужване на потребителите на административни услуги на Областен отдел „Автомобилна администрация“ във връзка:

 1. Провеждането на изпита за:

а) Придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

б) Придобиване на свидетелство за водач на превозно средство, превозващо опасни товари и за придобиване на опасни товари;

в) Придобиване на удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил;

 1. Извършването на огледи за годност на:

а) Учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

б) Психологическите лаборатории;

в) Контролно – техническите пунктове за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

 1. Приемането и обработването на документи във връзка с административните регулаторни режими от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и във връзка с издаването на каквито и да е било други документи.
 2. Изпълнява задълженията си прилагайки законодателството в съответната област.
 3. Изпълнява задачи, свързани с документационно обслужване посредством автоматизирана информационна система.
 4. Приема документи от потребители на административно обслужване ЗАО, предоставя информация за тяхното правилно оформяне и попълване и ги регистрира в АИС.
 5. Отразява резолюциите върху документите в регистрационната карта на документа в АИС.
 6. Извършва справки за движението на регистрираните документи.
 7. Участва в комисии за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение.
 8. Съдейства на началника на отдела за подобряване организацията и ефективността на работата в отдела.
 9. Изпълнява други задачи, възлагани от прекия ръководител.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева) до 1600 лв. (хиляда и шестстотин лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Ана Димитрова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


20.04.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация” – София в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 2 щатни бройки и в областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин в регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца  – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Публикувания списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на посочената длъжност е заличен съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 


05.05.2023 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация” – София към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 2 щатни бройки и областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Враца – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Публикуваният списък с класираните кандидати за заемане на посочената длъжност е заличен съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Scroll to top