Работа при нас

21 Март 2023

Kонкурс за назначаване на държавен служител в: - в дирекция „Административно и информационно обслужване“ – 1 щатнa бройкa

ОБЯВЛЕНИЕ

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  в дирекция „Административно и информационно обслужване“  – 1 щатнa бройкa

 1. Длъжност: младши експерт.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. 4. Начин на провеждане на конкурса: тест и провеждане на интервю.
 2. 5. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • документите се подават не по-късно от 17:30 часа на 31.03.2023 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават и по електронен път, на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. 8. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 Описание на длъжността:

 1. Изпълнява задачи, свързани с документационното обслужване на ръководството посредством автоматизирана информационна система.
 2. Изпълнява задачи съгласно организацията и технологията на документооборота в агенцията в т.ч. работата с входящите, вътрешните и изходящите документи, справочно-информационна дейност и насочване на електронно архивираните документи по предназначение.
 3. Обслужва потребителите на административни услуги в ЦАО в централното управление на агенцията, в т.ч.:
 • предоставя обща информация за административните услуги;
 • разяснява изискванията, на които трябва да отговарят подаваните документи;
 • приема и регистрира документи подавани от гражданите в ЦАО;
 • предоставя заявените изготвени документи на потребителите.
 1. Приема, разпределя и регистрира в АИС получените в ЦАО по различни комуникационни канали (по поща, по куриер, по електронна поща, по факс, чрез Системата за електронен обмен на документи, чрез Системата за сигурно електронно връчване и др.) документи.
 2. При необходимост отразява резолюциите върху документите от ръководството на агенцията в регистрационната карта на документа в АИС, размножава при необходимост и предава документите съгласно резолюциите.
 3. Изпълнява задачи, свързани с поддържането на текущия учрежденски архив в т.ч. класиране на текущия архив в дела.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

          

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 1690 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева. Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Зорница Нушева – и. д. директор на дирекция “Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 91.


07.04.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Публикувания списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на посочената длъжност е заличен съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 


21.04.2023 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността младши експерт – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

Публикуваният списък с класираните кандидати за заемане на посочената длъжност е заличен съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

Scroll to top