Новини

13 Януари 2023

На вниманието на Мирослав Димитров

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-6092/1/01.12.2022 г. на изпълнителния директор на агенцията e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Мирослав Димитров от успешно положените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение Мирослав Димитров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството. 

Scroll to top