Актуално

10 Януари 2023

Достъп до територията на Обединеното кралство за международен автомобилен превоз на товари

В допълнение на публикуваното на 14 декември 2022 г. съобщение, Ви уведомяваме, че промените в националното законодателство на Обединеното кралство, касаещи достъпа до територията на същото за международен автомобилен превоз на товари, извършван от превозвачи, установени в държавите-членки на ЕС, са влезли в сила на 24 декември 2022 г., като използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за съответния вид превози започва да се прилага през 2023 г.

 

С посочените промени Обединеното кралство премахва от националното си законодателство:

 

  1. Правото на превозвачи, установени в държави-членки на ЕС, да извършват каботажни превози след влизане в Обединеното кралство без товар;
  2. Правото на превозвачи, установени в държави-членки на ЕС, да извършват комбиниран транспорт (т.е. някои видове интермодален транспорт, при които товарите се транспортират в една и съща товарна единица или превозно средство, като се използват два или повече вида транспорт);
  3. Правото на превозвачи, установени в държави-членки на ЕС, да превозват товари от Обединеното кралство до трета страна – държава извън ЕС, с лиценз на Общността.

 

В съобщения до Европейската комисия и до Международния транспортен форум (ITF), Обединеното кралство (ОК) предоставя следната допълнителна информация:

 

Лицензът на Общността е валиден за превози между ОК и всяка държава-членка на ЕС, независимо от държавата-членка на установяване на превозвача.

 

ЕКМТ/СЕМТ разрешително ще се изисква единствено от превозвачи, установени в държава-членка на ЕС, за превози между ОК и държави извън ЕС, включително до и от Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Изискванията за достъп се отнасят за моторното превозно средство или, ако то е част от състав от пътни превозни средства, за моторното превозно средство и ремаркето заедно. Същите не се отнасят за произхода и крайната дестинация на товара, контейнера или ремаркето (ако е теглено от друго моторно превозно средство). Например, за стоки от Китай, транспортирани от Китай до ЕС по шосе и претоварени в рамките на ЕС за автомобилен превоз до ОК, достъпът до Обединеното кралство попада в обхвата на двустранния автомобилен превоз между ЕС и Обединеното кралство, а не на превоза от трета страна – държава извън ЕС.

 

За транзитно преминаване на превозвач, установен в ЕС, през територията на ОК не се изисква ЕКМТ/СЕМТ разрешително. Транзитните превози през територията на ОК, които могат да се извършват с Лиценз на Общността, включват всички изброени по-долу:

  • транзитно преминаване през територията на ОК по време на превоз между Република Ирландия и останалата част от ЕС;
  • транзитно преминаване през територията на ОК по време на превоз между Република Ирландия и трета страна – държава извън ЕС, и
  • транзитно преминаване през територията на ОК по време на каботажен превоз между два пункта на територията на Република Ирландия.

 

Международният транспорт между ЕС и ОК, който се извършва с тежкотоварни пътни превозни средства (включително състави от пътни превозни средства с водач), при който се използва влакът совалка на Eurotunnel или Ro-Ro ферибот, не се засяга от премахването на правото на превозвачите от ЕС да извършват комбиниран транспорт. Премахването на правото на достъп до комбиниран транспорт се отнася до правата, произтичащи от Директивата за комбиниран транспорт (Директива 92/106/ЕИО, във вида, в който е изменена).

 

Запазва се правото на превозвачи, установени в ЕС да извършват в ОК до два каботажни превоза в рамките на 7 дни от доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз. Това право може да бъде използвано изцяло или частично за етапи от превози, които съгласно Директивата за комбиниран транспорт биха били класифицирани като комбиниран транспорт.

 

На превозвачи, установени в ЕС не се разрешава да извършват каботажни превози след влизане в ОК без товар. Техните превозни средства могат да пристигат в ОК без товар и след натоварване да напускат за извършване на международен превоз.

 

Повече информация можете да намерите на страницата за Обединеното кралство на уебсайта на Международния транспортен форум (ITF) на адрес: https://www.itf-oecd.org/country-licences, по-специално в съобщенията от 2 и 23 декември 2022 г.

 

Контролът по прилагането на горните изисквания ще се осъществява главно чрез крайпътни проверки от Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA). До 1 април 2023 г. на превозвачите от ЕС няма да бъдат налагани санкции (като забрана за продължаване на превоз или финансови санкции), различни от устни или писмени предупреждения, във връзка с трите вида достъп, описани по-горе, включително и ако не е изпълнено изискването за ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превози между ОК и страни извън ЕС, при условие че в превозното средство има валиден лиценз на Общността. Максималният брой от два каботажни превоза в рамките на седем дни след разтоварване на територията на ОК на стоките, превозвани по време на входящия международен превоз ще се прилага както обикновено.

 

Scroll to top