Актуално

23 Декември 2022

„Групова практикахза специализирана медицинска помощ – Медикъл Авиейшън““ ООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД 01-538/13.12.2022 г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция   “Автомобилна администрация” на основание чл. чл. 171, т. 7 и чл. 172, ал. 1, във връзка с чл. 153б, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за движението по пътищата, чл. 4б, ал. 1, т. 2, чл. 4е, ал. 2 и чл. 11е, т. 6 от Наредба № 36 от 2006 г. временно е спряна дейността по удостоверение за регистрация № 0070 от 09.01.2013 г. за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по реда на чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, издадено на „Групова практикахза специализирана медицинска помощ – Медикъл Авиейшън““ ООД. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд гр. София.

Scroll to top