Новини

22 Декември 2022

На Вниманието на управителите на учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Относно: Информационната система за дейността по обучението на водачите за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им и организиране и провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

 Във връзка с влизането в сила от 10.01.2023 г. на измененията и допълненията на нормативната уредба относно дейността по обучението на водачите за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им и организиране и провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, ви уведомявам за следното:

  1. Въвеждане на кандидатите в електронния регистър

Съгласно чл. 15, ал. 1, 3 и 5 от Наредба № 41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41),  кандидатите за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им се записват от учебните центрове в регистър, администриран от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в информационната системата преди започване на обучението. Теоретичното обучение се провежда с предварително определена група или индивидуално, като за провеждане на обучението учебният център изготвя в информационната система график на занятията. По време на обучението преподавателят по съответната тема/цел отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията на кандидатите.

 

Съгласно § 49 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба № 41,  в едномесечен срок от влизане в сила на изискването за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение, за създаването на електронен график за теоретичното обучение и за в електронен учебен дневник за провеждане на обучението, управителите на учебните центрове или оправомощени от тях лица въвеждат в информационната система информацията от регистъра по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 41, (който учебните центрове водят на хартиен носител към настоящия момент), за кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача, които се обучават и не са завършили обучението си, както и за тези, които са го завършили и не са положили изпит.

Въвеждането на данните от действащите към настоящия момент регистри трябва да приключи до 10.02.2023 г.

Предвид факта, че към момента на въвеждане на цитираните кандидати, учебните центрове няма да разполагат с всички необходими данни за регистъра и няма да могат да въведат данни за обучението им, в периода 10.01.2023 г. - 10.05.2023 г. ще се допуска вписване на тези кандидати в системата, без за тях да са въведени всички данни, като цитираните кандидати не е задължително да се вписват в групи за обучение и съответно в учебен дневник. След завършване на обучението им и успешното полагане на изпит ще бъде осигурена възможност на управителят да отрази в информационната система, че обучението е преминато/изпитът успешно положен, след което ще бъде възможно кандидатите да се допуснат до изпит и/или да им се издаде удостоверение за преминато обучение.

 Указания за начина на въвеждане ще бъдат публикувани в менюто „Ръководство“ на информационната система.

  1. Допълнително обучение

Във връзка с възникнали въпроси след проведените на 16.12.2022 г. и 19.12.2022 г.  обучения, ви уведомявам, че ще бъде проведено допълнително обучение на представителите на учебните центрове. Обученията ще се провеждат дистанционно, по електронен път на следния адрес: https://avtoizpit.com/dqc.

2.1. Допълнителното обучение на управителите на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация ще се проведе на 05.01.2023 г., от 11:00 часа до 13:00 часа.

2.2. Обучение на преподавателите, вписани в списъка към удостоверението за регистрация ще се проведе на 06.01.2023 г., от 11:30 часа до 13:00 часа.

По време на допълнителното обучение ще ви бъде предоставена възможност за обратна връзка, като възникналите въпроси ще можете да отправите в писмена форма.

Scroll to top