Издадени административни актове

20 Декември 2022

„Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ Медикс 2012” ООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД 01-542 / 14.12.2022 г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция   “Автомобилна администрация” на основание чл. 153в, ал. 7, т. 7 от Закона за движението по пътищата и чл. 4ж, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 36 са прекратени правата, произтичащи от удостоверение за регистрация № 0053 от 14.06.2012 г. за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по реда на чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, издадено на „Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ Медикс 2012” ООД. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд гр. Враца.

Scroll to top