Актуално

15 Декември 2022

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, УЧАСТВАЩИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2023 г.

Важно!!!

Считано от 19 декември 2022 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2023 г.


За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

 

  1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящият номер на заявлението,генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

 

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

  1. Заявка за комбиниранена разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Превозвачи, които до 23.12.2022 г. не са изпратили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 15.12.2023 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на втория работен ден след изпращането на платежния документ и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2023 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 19 декември 2022 г. до 30 декември 2022 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латиница и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.

Напомняме, че използваните през 2022 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2023 г.

Scroll to top