Издадени административни актове

30 Ноември 2022

Заповед № РД-14-3887 от 29.09.2022г. - “ИНТЕР ЕКСПРЕС БГ“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-3887 от 29.09.2022г., издадена от началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. Габрово  на основание чл. 107, чл.106а, ал.1, т. 6, б.”в”,във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача “ИНТЕР ЕКСПРЕС БГ“ ЕООД, притежаващ лиценз № 23857 за извършване на обществен международен превоз на товар, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен международен превоз на товар.

Заповедта подлежи на обжалване пред директора на РД „Автомобилна администрация“ Плевен или пред Административен съд гр. Габрово в 14 дневен срок от съобщаването й.

Копие от заповедта може да сe получи при поискване от управителя на фирмата всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в сградата на ОО „АА“ гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 2, ет.5, ст. №8 (административна сграда на автогара Габрово).

Scroll to top