Работа при нас

28 Ноември 2022

Конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

ОБЯВЛЕНИЕ

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

-  отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка

 1. Длъжност: началник на отдел
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години или III-ти младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Забележка: Предпочитани области на висше образование – Социални, стопански и правни науки и Технически науки.

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 09.12.2022 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на отдела.
 2. Отчита дейността на отдела пред директора на Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“ и прави предложения за подобряване на работата.
 3. Организира и контролира осъществяването на контролните функции на агенцията на територията на областите, включени в състава регионалната дирекция, предвидени в:

       а) Закона за автомобилните превози

б) Закона за движението по пътищата

в) Закона за управление на отпадъците

г) Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

д) Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС)

е) Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP)

ж)  Европейската  спогодба  за  работата  на  екипажите  на  превозните  средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).

 1. Организира и контролира извършването на дейността по съставяне на актове за установяване на административни нарушения.
 2. Организира и контролира извършването на дейността по издаване на наказателни постановления.
 3. Организира и контролира дейността по прилагането на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и в Закона за управление на отпадъците.
 4. Решава образуваните административнонаказателни преписки.
 5. Издава административни актове в рамките на своята компетентност.
 6. Изготвя анализи, отчети и справки за дейността на отдела и прави предложения за оптимизирането и.
 7. Приема, обработва, изпраща, получава и отчита документи, свързани с дейността на отдела.
 8. Разпределя работата между служителите в отдела и следи за правилното и законосъобразно изпълнение на служебните им задължения.
 9. Изготвя и изпълнява планове и програми за контролната дейност на дирекцията.
 10. Възлага и организира извършването на проверки съгласно обхвата на контролната дейност на дирекцията.
 11. Изготвя и съгласува отговори на сигнали и предложения.
 12. Организира и участва в обучението на служителите с контролни функции в дирекцията.
 13. Организира, провежда и следи за спазването на установените правила при повеждането на учебната година за инспекторския състав на отдела.
 14. Организира провеждането на изпити за проверка на квалификацията на инспекторския състав на отдела.
 15. Следи за спазването на установеното работно време и работните часове от служителите на отдела и спазването на междудневната и междуседмичната почивка съгласно законовите и подзаконовите разпоредби.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Размерът на основната заплата за длъжността е от 760 лв. (седемстотин и шестдесет лева) до 1955 лв. (хиляда деветстотин петдесет и пет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

Лице за контакти: Ана Димитрова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


16.12.2022 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА (Заличена съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.)

 


19.01.2023 г.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Контрол“ към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – София – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

 

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

Заличена съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

Scroll to top