Работа при нас

15 Ноември 2022

Конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас  – 1 щатна бройка; - отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка; - отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен  – 1 щатна бройка.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в:

- отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас  – 1 щатна бройка;

- отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка;

- отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен  – 1 щатна бройка.

 1. Длъжност: инспектор
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 2. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите, включително и по електронен път, се подават не по-късно от 17:30 часа на 25.11.2022 г.
 • документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 • документите по т. 5 може да се подават по електронен път на: avto_a@rta.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 1. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
 2. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 

Описание на длъжността:

 1. Участва в изготвянето на анализи, отчети и справки за дейността на отдела.
 2. Приема, обработва, изпраща, получава и отчита документи и материали, свързани с дейността на отдела.
 3. Осъществява контрол на пътя и в обектите подлежащи на контрол от органите на ИААА съгласно задачите и компетенциите на дирекцията.
 4. Съставя актове за установяване на административни нарушения в рамките на своите компетенции.
 5. Изготвя проекти на административни актове в областите на дейност на дирекцията.
 6. 6. Участва в комисии и работни групи по компетентност.
 7. 7. Участва в срещи, семинари и конференции по компетентност.
 8. 8. Извършва проверки, окомплектова преписки, изготвя становища и проекти на отговори по постъпили в дирекцията сигнали, жалби и предложения, свързани с дейността на дирекцията, когато са му поставени като задача.
 9. 9. Изпълнява възложените му планове и програми за контролната дейност на дирекцията.
 10. 10. Информира началника на отдел при констатиране на пропуски или нарушения на служебните задължения от страна на служителите в отдела.
 11. 11. Информира началника на отдела за движението на възложените му задачи.
 12. 12. Участва в провеждането на учебната година за инспекторския състав на отдела и участва в учебни мероприятия, свързани с подобряване на познанията и квалификацията му.
 13. 13. Участва в провеждането на изпити за проверка на квалификацията на инспекторския състав на отдела.
 14. 14. Осъществява връзки и си сътрудничи с представители на други ведомства, на други структурни звена от ИА“ Автомобилна администрация“ и на юридически лица, във връзка с осъществяване на служебната му дейност в рамките на неговата компетентност;
 15. 15. Участва в комисии и работни групи по компетентност.
 16. 16. Участва в срещи, семинари и конференции по компетентност.
 17. 17. Полага грижи за състоянието на имуществото, предоставено за ползване на отдела.
 18. Спазването установеното работно време и работните часове съгласно законовите и подзаконовите разпоредби.
 19. 19. Следи сроковете на поставените му задачи, изисква и комплектова съответни документи в указаните срокове.
 20. 20. Използва деловодната информационна система на агенцията за приемане и отчитане на поставените през нея преписки и задачи.
 21. 21. Използва информационните системи на агенцията до които му е предоставен достъп само във връзка с поставените му задачи и задължения.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Предоставените документи от кандидатите за обявената позиция се обработват и съхраняват, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 710 лв. (седемстотин и десет лева) до 1660 лв. (хиляда шестстотин и шестдесет лева). Размерът на основната заплата за длъжността се определя в рамките на минималната заплата на първа степен и средната заплата на трета степен, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено, както и професионалния опит на кандидата.

 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Лице за контакти: Петя Милушева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”, телефон: 02/930 88 83.


02.12.2022 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА (Заличена съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.)


 

14.12.2022 г.

Класиране от проведения конкурс за длъжността инспектор в отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас  – 1 щатна бройка, отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна – 1 щатна бройка и отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен – 1 щатна бройка

Въз основа на резултатите от теста на явилите се и допуснати до интервюто кандидати, конкурсната комисия класира, както следва:

- за отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Бургас

Заличена съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

  - за отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна 

Заличена съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

- за отдел „Контрол” към регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен 

Заличена съгласно чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Scroll to top