Новини

28 Октомври 2022

ДО ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО И ВТОРО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ЧЛ.152, АЛ.1, Т.2 И АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДО

ЛИЦАТА С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПЪРВО И ВТОРО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

ПО ЧЛ.152, АЛ.1, Т.2 И АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. във връзка с удостоверенията за психологическа годност.

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Във връзка с обнародването в Държавен вестник, бр. 84 от 21.10.2022 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (наредбата), от 21.10.2022 г. са в сила следните разпоредби относно валидността на удостоверенията за психологическа годност:

 1. Съгласно §§ 1, 3 и 4 от наредбата отпада изискването за явяване на психологическо изследване на чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 ЗДвП се заменят за българско свидетелство за управление на МПС от категории Ттм, Ттб, С, D и подкатегории С1 и D1.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от изброените категории се явяват на психологическо изследване преди започване на обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

 1. Съгласно § 2, т. 1 от наредбата водачите на таксиметрови автомобили, водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, водачите на автомобили, извършващи превоз за собствена сметка и водачите на автомобили, извършващи пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване следва да представят удостоверение за психологическа годност само при постъпване на работа.

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 36 водачите на таксиметрови автомобили се явяват на психологическо изследване преди явяването на изпит за придобиване на удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“.

 1. Съгласно § 2, т. 2, 3 и 4 от наредбата удостоверенията за психологическа годност, издадени след влизането й в сила, т.е. след 21.10.2022 г. (включително) стават безсрочни Отпада изискването психологическата годност да се установява през определен период от време.

Съгласно чл. 8, ал. 7 от Наредба № 36 всички удостоверения за психологическа годност на лице, за което е възникнало основание за отнемане на правоспособността или временно отнемане на свидетелството за управление на МПС се обезсилват, което обстоятелство се отбелязва в специализирания програмен продукт на ИА „Автомобилна администрация“ и лицето подлежи на съответното психологическо изследване – това се отнася за:

 • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
 • лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки, се явяват на психологическо изследване преди започване на обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

Съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредба № 36 водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК) се явяват на психологическо изследване след изтичане на срока на наказанието, докато за лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП няма подобно изискване.

 1. Съгласно § 6 на Преходните разпоредби на наредбата, валидните удостоверения за психологическа годност, издадени преди влизане в сила на наредбата, стават безсрочни и запазват валидността си при условията на § 2, т. 4 относно чл. 8, ал. 7. Освен удостоверенията за психологическа годност, издадени след 21.10.2022 г., безсрочни стават и удостоверенията издадени преди това и валидни към тази дата. Те са както следва:

4.1. Всички удостоверения с дата на издаване в периода от 21.10.2019 г. до 21.10.2022 г. (включително) на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттм, Ттб, С, D и подкатегории С1 и D1, на водачите на МПС в превоз на пътници и товари и таксиметров превоз, както и на председателите на изпитни комисии,  чиито притежатели към тази дата не са навършили 65 години – при условие, че съответното удостоверение не е обезсилено на основание чл. 8, ал. 7 от Наредба № 36;

4.2. Всички удостоверения с дата на издаване в периода от 21.10.2021 г. до 21.10.2022 г. (включително), на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттм, Ттб, С, D и подкатегории С1 и D1, на водачите на МПС в превоз на пътници и товари и таксиметров превоз, както и на председателите на изпитни комисии,  чиито притежатели към тази дата са имали навършени 65 години – при условие, че съответното удостоверение не е обезсилено на основание чл. 8, ал. 7 от Наредба № 36;

4.3. Всички удостоверения с дата на издаване в периода от 21.10.2021 г. до 21.10.2022 г. (включително) – при условие, че съответното удостоверение не е обезсилено на основание чл. 8, ал. 7 от Наредба № 36 –  на следните лица:

 • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
 • лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).
 1. В съответствие с описаните нормативните промени се предвиждат и промени в модула за отпечатване на удостоверенията на специализирания програмен продукт на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
 2. Съгласно чл.11б, т. 13 на Наредба № 36 лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания отговарят за организацията и провеждането на психологическите изследвания в съответствие с нормативната уредба.

 

С уважение,

 Бойко Рановски

Изпълнителен директор

Scroll to top