Обществено обсъждане

28 Октомври 2022

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Проект за изменение на масива от изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС, във връзка с влезлите в сила разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 60 от 7. 07. 2020 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., обн. ДВ, бр. 101 от 2016 г., бр. 77 от 2017 г., Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. - обн. ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г.), Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г.) и Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г.).

Дата на откриване: 28.10.2022 г.
Дата на приключване: 28.11.2022 г.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top